Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η Epidermica.gr θεωρεί ότι η πολιτική απορρήτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους χρήστες και εξηγεί αναλυτικά στο παρόν κείμενο τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.epidermica.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας από οποιαδήποτε συσκευή, αλλά και τις περιπτώσεις που παρέχονται Προσωπικές Πληροφορίες στην εταιρεία μας. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν αποτελεί πηγή πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες, με τον τυχόν διαμοιρασμό τους σε τρίτους, αλλά και σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε εσείς τις πληροφορίες αυτές. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμων από τη δική μας.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, όπως για την αποστολή μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, για να λαμβάνετε newsletters ή για να στείλετε τα σχόλιά σας ή άλλες πληροφορίες σε εμάς. Όταν επιλέγετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και άλλες.

Μέσω της ιστοσελίδας μας είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μας μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας.

Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για τους εξής σκοπούς: για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για την προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, για να σας αποστείλουμε πληροφορίες, άρθρα ή νέα της Epidermica.gr, για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές και λογιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται από το τρέχον νομικό πλαίσιο, αλλά και για να απαντήσουμε στα σχόλιά σας.

Στόχος μας είναι να συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα που εξυπηρετούν τον εκάστοτε σκοπό, όπως ορίζει και η Αρχή της Αναλογικότητας.

Τέλος, με τη χρήση της ιστοσελίδας μας είναι δυνατό να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποπροσωποποιημένες, σύμφωνα με όσα καθορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή. Παράλληλα, απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα να πράττουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή και κακής χρήσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο στους υπαλλήλους της εταιρείας μας και στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για εμάς, έτσι ώστε να σας παρέχουμε μία υπηρεσία που μας έχετε ζητήσει ή για την εκπλήρωση του σκοπού που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιπτώσεις που υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη από το νόμο (π.χ. σε σχέση με πιθανές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις).

Πρόσβαση

Η Epidermica.gr δεν εμπορεύεται με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε έμπιστους συνεργάτες μας να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, εάν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, παρά μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προστασία των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας της Epidermica.gr ή άλλων.

Χρησιμοποιούμε μη-προσωποποιημένες πληροφορίες, με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας ή και για τη διαχείρισή της. Είναι πιθανό να παρέχουμε πρόσβαση σε τρίτους σε συγκεντρωτικά και μη προσωποποιημένα στοιχεία. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε συνεργάτες μας που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως web hosts και παρόχους email, μόνο εάν σχετίζεται με την παρεχόμενη προς εμάς υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνεργάτες μας δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες για άλλους σκοπούς.

Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός από τις ανωτέρω, δε θα παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικές σας πληροφορίες ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στον browser σας και τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

Βελτίωση της ασφάλειας της ιστοσελίδας
Συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης της ιστοσελίδας
Χρησιμοποιούμε cookies του Google Analytics για να συλλέγουμε πληροφορίες και να συνθέτουμε εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Analytics είναι κατά κύριο λόγο ανώνυμες και περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας, τον προορισμό αυτών των επισκεπτών, τη συχνότητα επίσκεψης, το χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Το Google Analytics είναι σε θέση να συλλέγει και τη διεύθυνση IP σας, η οποία αποτελεί έναν μοναδικό κωδικό που έχει ορισθεί σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που βρίσκεται συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP αποτελούν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να καταδείξουν τη γεωγραφική περιοχή του επισκέπτη. Ωστόσο, οι διευθύνσεις IP δεν παρέχονται στο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αντ’ αυτού σε κάθε IP εκχωρείται ένας μοναδικός κωδικός/αναγνωριστικό και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ανωνυμία του επισκέπτη και παράλληλα μπορεί και παρακολουθείται η ασφάλεια του ιστοτόπου, αφού καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός οποιασδήποτε πιθανής απόπειρας παραβίασης του.

Το Google Analytics μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί και cookies τρίτων όπου χρησιμοποιούνται λειτουργίες διαφήμισης, όπως το Remarketing ή το Google Adwords. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που σχετίζονται με διαφημίσεις εδώ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αποκλείσετε τις λειτουργίες αυτές από τις Ρυθμίσεις των Google Ads.

Τέλος, τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να απενεργοποιηθούν ή/και να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του browser που χρησιμοποιείτε. Επιπρόσθετα, μπορείτε να βρείτε σχετικές οδηγίες ανατρέχοντας στο μενού βοήθειας του browser σας.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας μας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Η Epidermica.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική απορρήτου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με την ανάρτηση της ανανεωμένης πολιτικής απορρήτου στην παρούσα ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να συμβουλεύεστε την παρούσα σελίδα, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρούσα πολιτική απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται παραπάνω καταστεί αντίθετη προς την ισχύουσα νομοθεσία θα αφαιρείται από το παρόν χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων πληροφοριών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζουμε και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας e-mail με το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@Epidermica.gr

Epidermica.gr